9N 10D : Ahmedabad-Bhuj-Jamnagar- dwarka- Somnath- Diu –Gir