Hongkong

Hongkong combo delight

Hongkong combo delight

6N 7D: 2N Hongkong, 2N Macau, 2N Shenzhen

Luxury Hongkong and Macau

Luxury Hongkong and Macau

4N 5D: 2N hongkong, 2N macau