Lakshadweep Island

Samudram Packagae

Samudram Packagae

4N 5D: Kadamathisland, Kavaratti Island, Minicoy Island, kalapeni

Silversand package

Silversand package

2N 3D: Kadamath Island or Kavaratti Island or Minicoy Island or Kalapeni